CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Časté otázky k certifikačným skúškam

Ako môžem získať certifikát ISTQB® pre softvérových testerov?

Podmienkou je  úspešné  absolvovanie skúšky organizovanej CaSTB alebo iným uznaným poskytovateľom skúšok ISTQB.

Stačí si vybrať modul z certifikačnej schémy, pripraviť sa pomocou dostupných materiálov a absolvovať skúšku. Majte na pamäti, že bez úspešného absolvovania modulu Certified Tester Foundation Level (CTFL) nie je možné absolvovať akúkoľvek inú skúšku.

Koľko stojí certifikačná skúška?

   • Skúšky Foundation Level (CTFL, CTFL-AT) stoja 150 EUR / 3600 CZK

   • Skúšky Core Advanced Level (CTAL TA, CTAL TTA, CTAL TM) stoja 200 EUR / 4800 CZK

   • Skúšky Agile Advanced Level (CTAL ATT) stoja 150 EUR / 3600 CZK

   • Skúšky Specialist stoja od 150 EUR / 3800 CZK až do 200 EUR / 5100 CZK podľa zvoleného modulu.

Ceny sú uvedené bez DPH. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke Skúšky.

 

Musím absolvovať školenie pred skúškou?

Nie, akreditované školenia nie sú povinné na absolvovanie skúšky. Doporučujeme ich ale hlavne tým uchádzačom, ktorí nemajú v danej oblasti dostatočné skúsenosti a znalosti.

 

Na skúšku sa chcem pripraviť samoštúdiom. Aké materiály mám použiť?

Pokiaľ ste sa rozhodli na skúšku pripraviť samoštúdiom, doporučujeme využiť primárne originálne (anglické) učebné osnovy (sylaby) a slovník ISTQB®. V prípade skúšky v češtine alebo slovenčine použite prosím naše oficiálne české a slovenské verzie učebných osnov. Ďalšie odporúčané materiály (knihy atď.) nájdete v kapitole „Referencie“ každého sylabu alebo v sekcii Referencie na webovej stránke ISTQB®.

 

Existujú nejaké predpoklady na absolvovanie skúšky ISTQB®?

Skúška Certified Tester Foundation Level je vstupným bodom do certifikačnej schémy ISTQB® a ako jediná nemá žiadne nutné predpoklady. Odporúča sa príprava podľa tém a kapitol učebnej osnovy - sylabu(získaná účasťou na kurze u akreditovaného poskytovateľa školenia prípadne samoštúdiom) spolu s praxou o dĺžke minimálne 6 mesiacov.

Predpokladom pre akúkoľvek ďalšiu skúšku je vlastníctvo certifikátu Certified Tester Foundation Level (CTFL). Niektoré moduly však môžu vyžadovať aj  splnenie iných požiadaviek. Viac podrobností nájdete na https://www.istqb.org/.

Aby mohol kandidát absolvovať skúšku na expertnej úrovni(CTEL), musí byť držiteľom príslušného certifikátu pokročilej úrovne(CTAL),mať najmenej 5 rokov praktických skúseností s testovaním a najmenej 2 roky odbornej praxe v oblasti danej konkrétnym modulom expertnej úrovne.

 

Môžem sa zúčastniť skúšky bez toho, aby som na ňu mal splnené predpoklady?

Každá skúška má nutné predpoklady, ktoré je potrebné splniť aby ste mohli skúšku absolvovať, a  doporučené predpoklady, ktorými zvýšite svoje šance na úspešné absolvovanie skúšky. Výnimku pri splnení nutných predpokladov je možné urobiť len vo veľmi špecifických prípadoch a to s písomným súhlasom regionálneho boardu ISTQB®.

 

Môžem absolvovať viacero skúšok v jeden deň?

Áno, je to možné. Informujte nás však vopred.

V prípadoch, keď je jedna skúška prerekvizitou druhej skúšky, budete si musieť dať prestávku a počkať na vyhodnotenie prvej skúšky. Druhá skúška bude povolená iba v prípade úspešného výsledku prvej.

 
 

Ako sú štruktúrované skúšobné otázky?

Všetky skúšky (okrem niektorých skúšok na úrovni Expert Level) sú založené na otázkach s výberom z viacerých možností.

Každá otázka s viacerými možnosťami pozostáva z problému a zoznamu navrhovaných riešení (možností) a môže to byť buď 1 správna možnosť zo 4 dostupných možností, 2 z 5 alebo 3 zo 7.

Skúšky na úrovni Expert Level obsahujú otázky s viacerými možnosťami a otázky na esej. Esejová otázka vyžaduje, aby kandidát zvážil scenár alebo vyhlásenie o probléme a odpovedal podrobnou písomnou odpoveďou.

Pre lepšiu predstavu o tom, ako môžu vyzerať skúškové otázky, odporúčame naštudovať si vzorové skúšky (sample exams), ktoré sú dostupné pre každý modul.

 

Aký je účel vzorových skúšok?

Účelom vzorových skúšok je získať lepšiu predstavu o štruktúre skúšok. Otázky zo vzorových skúšok nemôžu byť použité v žiadnej z oficiálnych skúšok a ich náročnosť môže byť oveľa nižšia ako pri oficiálnej skúške. Všetky otázky (vzorové aj oficiálne) sú aj napriek tomu vytvorené podľa rovnakých pravidiel.

 

Čo sú vetvy (streamy) Core, Agile a Specialist?

Core stream pokrýva témy širokým, horizontálnym spôsobom. Znalosti z týchto učebných osnov je možné uplatniť naprieč všetkými oblasťami, aplikáciami, doménami alebo metodikami. 

Agile stream je venovaný profesionálom zapojených do agilných projektov a organizácií, ktoré využívajú agilný prístup vo vývoji softvéru.

Specialist stream sa zameriava na konkrétnu tému / doménu vertikálnym spôsobom, pričom využíva prístup drill down / deep-dive.

 

Čo je obsahom skúšok?

Každá skúška obsahuje otázky zamerané na overenie nadobudnutých odborných vedomostí uchádzača z tém, ktoré pokrývajú študijné ciele (en. learning objective, ďalej len LO) pre príslušný modul ISTQB.

Skúška CTFL vyžaduje iba znalosť sylabu Certified Tester Foundation Level. Všetky ostatné skúšky obsahujú otázky z daných učebných osnov, ale aj z osnov CTFL. Pre každý modul je k dispozícii dokument Štruktúra a pravidlá skúšky (Exam Structure and Rules), ktorý definuje, aké LO (Learning Objectives) sa môžu objaviť  na skúške.

Čo sú študijné ciele alias LO?

Študijné ciele (Learning Objectives, LO) sú výroky, ktoré popisujú, čo sa od študenta očakáva že bude vedieť alebo čo bude schopný robiť po zvládnutí obsahu učebných osnov. Každá kapitola sylabu začína zoznamom LO vrátane K-levelu (kognitívne úrovne znalostí na preskúšanie) a rozsahu vedomostí.

Čo je K-level?

Úrovne K definujú zložitosť otázky od úrovne 1 až po úroveň 6.

K1 = Zapamätať si: Kandidát je schopný zapamätať si, určiť alebo vybaviť si daný termín alebo koncept.

K2 = Pochopiť: Kandidát dokáže označiť príčiny alebo vysvetlenia k výrokom vzťahujúcim sa k témam, dokáže zhrnúť, porovnať, kategorizovať a uviesť príklady pre daný koncept testovania.

K3 = Použiť: Kandidát dokáže vybrať správne použitie konceptu alebo techniky a aplikovať ju v danom kontexte.

K4 = Analyzovať: Kandidát dokáže rozdeliť informácie súvisiace s postupom alebo technikou do ich základných častí pre lepšie pochopenie a dokáže rozlišovať medzi faktami a závermi. Typickou aplikáciou je analýza dokumentu, softvéru alebo projektovej situácie a navrhnutie vhodných opatrení na vyriešenie problému alebo splnenie úlohy.

K5 = Hodnotiť: Kandidát môže robiť úsudky na základe kritérií a štandardov. Zisťuje nezrovnalosti alebo omyly v rámci procesu alebo produktu, zisťuje, či má proces alebo produkt vnútornú konzistenciu a zisťuje efektivitu postupu pri jeho implementácii (napr. zisťuje, či závery vedca vyplývajú z pozorovaných údajov).

K6 = Vytvoriť: Kandidát spojí prvky tak, aby vytvorili súvislý alebo funkčný celok. Typickou aplikáciou je reorganizácia prvkov do nového vzoru alebo štruktúry, navrhnutie postupu na splnenie nejakej úlohy alebo vynájdenie produktu.

 

Kto má nárok na dodatočný čas na skúšku?

Každý kto robí skúšku v inom jazyku, ako je jeho rodný jazyk. Takže aj Slováci, ktorí si zvolili českú skúšku, majú nárok na 25% času naviac. Okrem toho ľudia s akýmkoľvek potvrdeným hendikepom majú tiež nárok na 25% času naviac. Tieto podmienky sa sčítavajú, takže môžete získať až 50% času navyše.

Vydávate vouchery?

Áno, vydávame vouchery na akýkoľvek modul s platnosťou 1 rok. Môžete si ich vyžiadať e-mailom na adrese certification@castb.org. Cena voucheru sa riadi aktuálnym cenníkom.

Môžem si opätovne vydať certifikát ISTQB?

Áno, ale môžeme znovu vydať len certifikáty, ktoré sme vydali. Dôvodom na opätovné vydanie certifikátu sú chyby v certifikáte. SCR bude zodpovedajúcim spôsobom aktualizovaný.
 
Opätovné vydanie nie je možné, ak certifikát vydala iná organizácia ako CaSTB. Taktiež zmeny mien spôsobené napr. sobášom nie sú platným dôvodom na opätovné vydanie certifikátu.
 
V prípade, že ste svoje osvedčenie stratili, môžeme vám poslať jeho kópiu.

Časté otázky na register úspešných kandidátov

Sú certifikáty ISTQB uznávané na celom svete?

Certifikáty ISTQB sú uznávané vo väčšine krajín sveta. Ďalšie podrobnosti nájdete na https://www.istqb.org/certifications/member-board-list.

 

Môžete vystaviť certifikát ISTQB v českom alebo slovenskom jazyku?

Štandardne vystavujeme certifikát v angličtine s cieľom zvýšenia jeho viditeľnosti na medzinárodnom trhu. Na požiadanie ho však vieme vystaviť v českom, slovenskom alebo nemeckom jazyku.

 

Čo je certifikát CTAL Full Core?

Certifikát Certified Tester Advanced Level Full Core je len dodatočným potvrdením vášho úspechu pri získavaní všetkých certifikácií zo streamu Advanced level Core,konkrétne modulov CTAL TA, CTAL TTA a CTAL TM.

Pre získanie tohto bezplatného certifikátu nás kontaktujte na certifictions@castb.org. Certifikát môže byť tiež  zaradený do SCR (viď.nižšie).

 

Čo je SCR?


SCR je globálny register tých, ktorí získali certifikáciu ISTQB® a dali súhlas so zverejnením svojho mena na http://scr.istqb.org.

Prečo ISTQB® vytvorilo SCR?


Cieľom SCR je mať jednotnú databázu, v ktorej je možné nájsť všetkých držiteľov ISTQB® certikátov. Medzi ďalšie dôvody patria:

 • Umožniť zamestnávateľom skontrolovať certifikáciu kandidátov

 • Umožniť regionálnym zástupcom a poskytovateľom skúšok kontrolovať platnosť certifikátov, ktoré sú predpokladom na absolvovanie iných skúšok

 • Umožniť skupine Marketing WG kontrolovať platnosti certifikátov pre účely Partnerského programu

 • Zníženie rizika falošných certifikátov

Aké bude využitie SCR?

SCR je databáza vydaných certifikátov zriadená organizáciou ISTQB®, za účelom umožnenia ich kontroly. Žiadne iné využitie nie je povolené, pričom nie je povolené ani žiadne marketingové využitie zo strany ISTQB® (napr.: zbierať údaje, s úmyslom priamo kontaktovať ľudí alebo im posielať marketingové informácie).

Ktoré údaje sú uvedené v SCR?

Pre každý certifikát sú uvedené nasledujúce polia:

 • Krstné meno

 • Priezvisko

 • Číslo certifikátu (v anonymizovanom formáte, čo znamená, že niektoré číslice sú nahradené ***)

 • Certifikačný orgán

 • Úroveň certifikácie

 • Krajina vydania

 • Dátum certifikácie

 • Uplynutie platnosti certifikácie (zvyčajne len pre expertnú úroveň)

Prečo nemôžem nájsť svoj certifikát v SCR?


Jednotlivci, ktorí získali certifikát ISTQB® pred rokom 2017, alebo tí, ktorí sa rozhodli nezaradiť do SCR, svoj certifikát v SCR nenájdu.
Ak chcete, aby bol váš certifikát zaradený do databázy SCR, pošlite žiadosť na adresu certifictions@castb.org s kópiou vášho certifikátu.

Výsledky skúšok

Môžem vidieť svoje podrobné výsledky skúšok?

Pravidlá ISTQB definujú úroveň podrobností o výsledkoch skúšky, ktoré môžu byť zdieľané s kandidátom. Ako mnoho iných medzinárodných certifikačných autorít, ISTQB neumožňuje zdieľanie výsledkov na úrovni špecifických otázok.

CaSTB zdieľa percento získaných bodov za každú kapitolu sylabu (t.j.  maximum toho, čo je v rámci týchto pravidiel povolené).

 
 

Ste si istí, že sú otázky v poriadku?

Garantujeme, že všetky otázky v našich skúškach spĺňajú požiadavky ISTQB, ktoré sú definované vo viacerých dokumentoch. Tieto dokumenty sú interné a podliehajú NDA, takže ich obsah nemôžeme zdieľať. Toto platí pre všetky členské boardy ISTQB a poskytovateľov skúšok.

Otázky poskytnuté CaSTB sú posúdené niekoľkými odborníkmi z medzinárodných skupín, aby sa predišlo akýmkoľvek chybám alebo zaujatostiam v otázke.

 

Čo ak nájdem chybu v otázke?

Samozrejme, nikto nie je dokonalý a môže sa stať, že v otázke nájdete nejaký preklep alebo inú chybu. Ak problematika čo i len trochu ovplyvňuje obsah otázky, kandidáti budú mať túto otázku vyhodnotenú ako správne zodpovedanú a získajú za ňu plný počet bodov.

Chyby v otázkach môžu byť oznámené počas skúšky proktorovi alebo po skúške. Posúdením týchto sťažností sa po skúške zaoberá vedúci pracovnej skupiny pre skúšky.

 

Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies