CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Časté otázky k certifikačným skúškam

Ako môžem získať certifikát ISTQB® pre softvérových testerov?

Musíte úspešne zložiť skúšky organizované vašim národným alebo regionálnym výborom alebo uznaným poskytovateľom skúšok ISTQB.

 
Existujú 3 úrovne certifikácie:
 • Základná úroveň (CTFL)
 • Pokročilá úroveň (CTAL)
 • Expertná úroveň (CTEL)

Koľko stojí certifikačná skúška?

 • 120 EUR / 3000 CZK za certifikáciu CTFL a CTFL-AT
 • 150 EUR / 3800 CZK za certifikáciu na špecializované moduly (CTFL-MBT, CTFL-Aut, CTFL-PT, CTFL-UsT, CTFL-AcT, CTFL-MAT, ...)
 • 180 EUR / 4600 CZK za certifikáciu na pokročilú úroveň (každý modul CTAL-TM, CTAL-TA, CTAL-TTA)
 • 200 EUR / 5100 CZK za certifikáciu špecializovaných modulov (CTAL-TAE, CTAL-SEC) ako aj certifikáciu pokročilého technického testera (CTAL-ATT)

Na skúšku sa chcem pripraviť samoštúdiom. Aký materiál na prípravu mám použiť?

Minimálne by sa mal použiť príslušný sylabus a slovník ISTQB®. Ďalšie odporúčané materiály na prípravu (knihy atď.) nájdete v kapitole „Referencie“ každého sylabu alebo v sekcii Referencie na webovej stránke ISTQB®.

Môžem absolvovať skúšku bez toho, aby som na ňu mal splnené predpoklady?

Štandardne nie je možné zúčastniť sa skúšky bez toho, aby ste mali na to potrebné predpoklady; absolvovanie skúšky bez splnenia predpokladov sa môže uskutočniť len vo veľmi špecifických prípadoch a to s písomným súhlasom lokálneho boardu ISTQB® alebo poskytovateľa skúšky. V každom prípade bude certifikát vydaný až po zložení skúšky, ktorá je uvedená ako podmienka.

Existujú nejaké predpoklady na absolvovanie skúšky ISTQB®?

Skúška základnej úrovne (CTFL) nemá žiadne predpoklady. Odporúča sa príprava na témy sylabu (získaná buď návštevou kurzu poskytovaného akreditovaným poskytovateľom školení a/alebo samoštúdiom).

Aby mohol kandidát absolvovať skúšku zo špecializovaných modulov, ako aj skúšku Foundation Level Agile Tester, musí byť držiteľom certifikátu základnej úrovne (CTFL), ktorý získal absolvovaním tejto skúšky. Je možné, že kandidát bude musieť preukázať vlastníctvo certifikátu základnej úrovne. Váš lokálny členský výbor ISTQB® alebo poskytovateľ skúšok vám môže povoliť absolvovať skúšku základnej úrovne (CTFL) v rovnaký deň ako skúšku zo špecializovaných modulov. Obráťte sa na lokálny členský výbor ISTQB® alebo poskytovateľa skúšok, aby ste zistili, či ponúkajú túto možnosť.

Aby mohol kandidát absolvovať skúšku pokročilej úrovne (CTAL)(Core alebo Specialist), musí byť držiteľom príslušného certifikátu základnej úrovne (Core alebo Specialist), ktorý získal zložením príslušnej skúšky základnej úrovne. Je možné, že kandidát bude musieť preukázať vlastníctvo certifikátu základnej úrovne. ISTQB® tiež odporúča praktické skúsenosti pred absolvovaním akejkoľvek pokročilej skúšky.

Aby mohol kandidát absolvovať skúšku na expertnej úrovni, musí byť držiteľom príslušného certifikátu pokročilej úrovne, ako je uvedené pre túto konkrétnu skúšku expertnej úrovne. Pre aktuálne vydané expertné sylaby („Improving the test process“ and „Test Manager“) je potrebný certifikát Test Manager (CTAL-TM) pokročilej úrovne. Požadované certifikáty pre expertnú úroveň sú uvedené v dokumente „Expert Level Module Overview“. ISTQB® tiež odporúča minimálne 7 rokov praktických skúseností.

Ako sú štrukturované otázky na skúšku?

Skúšky základnej a pokročilej úrovne sú založené na otázkach s viacerými možnosťami.
Každá otázka s viacerými možnosťami pozostáva z problému a zoznamu navrhovaných riešení (možností) a môže byť buď s jednou odpoveďou, alebo s viacerými odpoveďami (Pick-N).
Otázka s jednou odpoveďou má 4 navrhované riešenia, z ktorých 1 a iba 1 je správne.
Pri otázke typu Pick-N sa kandidátovi zobrazí zoznam možností a pokyny, koľko správnych položiek zo zoznamu vybrať. Napríklad:

 • Ak je zobrazených 5 možností, nebude možné vybrať viac ako 2 správne možnosti.
 • Ak je zobrazených 7 možností, nebude možné vybrať viac ako 3 správne možnosti.
Skúšky na pokročilej úrovni môžu vyžadovať, aby kandidát zvážil scenár a niekoľko otázok v skúške môže byť založených na tomto scenári.

Čo je stream CORE?

Core stream certifikačnej schémy ISTQB obsahuje moduly, ktoré pokrývajú tému širokým, horizontálnym spôsobom, platná pre akúkoľvek oblasť technológie/metodiky/aplikácie a umožňuje spoločné porozumenie.

Čo je to Agile stream?

Agile stream pozostáva zo súboru sylabov (foundation specialist, advanced specialist and Agile Test Leadership at Scale) venovaných profesionálom zapojeným do agilných projektov, ktorí majú certifikáciu základnej úrovne. Agilný stream obsahuje nasledujúce certifikácie:

 • Foundation Level Specialist – Agile Tester
 • Agile Technical Tester
 • Agile Test Leadership at Scale (MVP)

Čo je stream SPECIALIST?

Certifikácia zo špecializovaných modulov je certifikácia, ktorá sa zameriava na konkrétnu tému/doménu s využitím prístupu "drill down" / "deep-dive".

Čo je obsahom skúšok?

Každá skúška obsahuje otázky zamerané na overenie nadobudnutých odborných vedomostí uchádzača z tém, ktoré sú predmetom Študijných cieľov (eng. Learning Objectives) pre príslušný základný, pokročilý alebo expertný sylabus.

Skúška základnej úrovne (CTFL) vyžaduje znalosť iba tohto sylabu. Všetky ostatné skúšky, či už Specialist, Advanced alebo Expert, predpokladajú, že máte znalosti zo sylabu základnej úrovne (CTFL) a môžete klásť otázky, ktoré súvisia so znalosťami tohto sylabu.

Čo je skúška a skúšková otázka?

Skúška je hodnotenie určené na meranie vedomostí, zručností a kompetencií kandidáta (účastníka testu) v súvislosti so sylabom ISTQB.

Skúšková otázka je individuálna súčasť skúšky, ktorá sa používa na posúdenie vedomostí kandidáta o porozumení učebných osnov a dosiahnutí študijných cieľov (eng. Learning Objectives).

Odpovede na akúkoľvek skúškovú otázku môžu vyžadovať použitie materiálu založeného na viac ako jednej časti skúšanej osnovy.

Čo sú študijné ciele?

Študijné ciele sú výroky, ktoré opisujú to, čo sa od študenta očakáva, že bude vedieť alebo čo bude schopný robiť po zvládnutí obsahu sylabu.Študijné ciele boli definované pre každú sekciu sylabu.

Skúškové otázky sa používajú na posúdenie toho, ako kandidát pochopil študijné ciele.

Študijné ciele podporujú obchodné výsledky (eng. Business Outcomes).

Je ISTQB® certifikát uznávaná na celom svete?

Tento certifikát je uznávaný vo viacerých krajinách na viacerých kontinentoch. Takmer žiadna iná certifikácia nebola prijatá v toľkých krajinách ako táto. Pozrite sa na geografické zastúpenie ISTQB® na stránke https://www.istqb.org/certifications/member-board-list.

Čo je to ISTQB® Certified Tester program?

Program ISTQB® Certified Tester poskytuje medzinárodné certifikácie pre testerov softvéru.
Program obsahuje 3 úrovne certifikácie:
 • Základná úroveň
 • Pokročilá úroveň
 • Expertná úroveň
Pre všetky úrovne medzinárodné pracovné skupiny vytvárajú a udržiavajú medzinárodne jednotné osnovy a skúšky. Jedným zo základných princípov programu je prísne oddelenie administrácie skúšok od vlastného školenia tých, ktorí sa chcú na skúšku pripraviť v kurzoch vyhovujúcich požiadavkám ISTQB®.
 
To neplatí pre iné organizácie zaoberajúce sa testovaním softvéru a/alebo oblastí zabezpečovania kvality.

Časté otázky na register úspešných kandidátov

Čo znamená SCR?

SCR znamená Successful Candidate Registry, teda register úspešných kandidátov.

Čo je SCR?

SCR je celosvetový register profesionálov, ktorí získali certifikáciu ISTQB® a ktorí dali súhlas na zverejnenie svojho mena.

Funguje SCR celosvetovo?

Áno, cieľom je mať jedno miesto, kde sú uvedení všetci profesionáli s certifikáciou ISTQB®.

Prečo ISTQB® vytvorilo SCR?

Z viacerých dôvodov, medzi ktoré patria:
 • poskytovanie lepších služieb našim certifikovaným odborníkom
 • mať centralizovaný register úspešne certifikovaných kandidátov je štandard pre popredné certifikačné schémy na celom svete
 • umožniť zamestnávateľom skontrolovať certifikáciu kandidátov
 • umožniť regionálnym zástupcom a poskytovateľom skúšok kontrolovať platnosť certifikátov, ktoré sú predpokladom na absolvovanie iných skúšok
 • uľahčiť prácu marketingovým pracovným skupinám pri kontrolovaní platnosti certifikátov pre účeli Partnerského programu
 • zníženie rizika falošných certifikátov

Aké bude využitie SCR?

SCR poskytuje ISTQB®, aby bolo možné kontrolovať certifikáty. Žiadne iné využitie nie je povolené a najmä nie je povolené žiadne marketingové využitie zo strany ISTQB® (napr.: nemáme v úmysle zbierať údaje, aby sme mali možnosť priamo kontaktovať ľudí alebo im posielať marketingové informácie).

Ktoré údaje sú uvedené v SCR?

Pre každý certifikát sú uvedené nasledujúce polia:

 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • Číslo certifikátu (v anonymizovanom formáte, čo znamená, že niektoré číslice sú nahradené ***)
 • Certifikačný orgán
 • Úroveň certifikácie
 • Krajina vydania
 • Dátum certifikácie
 • Uplynutie platnosti certifikácie (zvyčajne len pre expertnú úroveň)

Kde sa nachádza SCR?

Všetky nahrané certifikáty je možné vyhľadať na adrese http://scr.istqb.org.

Ako je to s historickými certifikátmi získanými pred rokom 2017?

Jednotlivci, ktorí získali ISTQB® certifikáciu pred januárom 2017, môžu byť pridaný na základe žiadosti zaslanej CaSTB.

Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies