CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Časté dotazy k certifikačním zkouškám

Jak mohu získat certifikát ISTQB® pro testery softwaru?

Musíte úspěšně složit zkoušky organizované vaším členským boardem nebo poskytovatelem zkoušek uznávaným ISTQB.

Existují 3 úrovně certifikace:

 • Základní úroveň  (CTFL)
 • Pokročilá úroveň  (CTAL)
 • Expertní úroveň  (CTEL)

Kolik stojí certifikační zkouška?

 • zkouška CTFL a CTFL-AT stojí 120 EUR / 3000 Kč.
 • certifikace ze specializovaných modulů  (CTFL-MBT, CTFL-Aut, CTFL-PT, CTFL-UsT, CTFL-AcT, CTFL-MAT,...) stojí 150 EUR / 3800 Kč.
 • základní certifikace na pokročilé úrovni  (každý modul CTAL-TM, CTAL-TA, CTAL-TTA) stojí 180 EUR / 4600 Kč.
 • certifikace ze specializovaných modulů (CTAL-TAE, CTAL-SEC) a certifikaci pokročilého technického testera (CTAL-ATT) 200 EUR / 5100 Kč 
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Na zkoušku se chci připravit samostudiem. Jaký přípravný materiál mám použít?

Měly by se používat minimálně příslušné učební osnovy ISTQB® a slovník. Další doporučené materiály pro přípravu (knihy atd.) lze nalézt v kapitole "Reference" každých učebních osnov.

Existují nějaké předpoklady pro složení zkoušky ISTQB®?

Zkouška Certifikovaný tester základní úrovně (CTFL) nemá žádné předběžné podmínky. Doporučuje se příprava na témata dle učebních osnov (získaná buď absolvováním kurzu poskytovaného akreditovaným poskytovatelem školení, nebo samostudiem).
 
Pro složení zkoušky ze specializovaných modulů a zkoušky Foundation Level Agile Tester musí být uchazeč držitelem certifikátu Certifikovaný tester základní úrovně. Kandidát může být požádán o prokázání vlastnictví certifikátu Certifikovaný tester základní. Regionální board ISTQB® nebo poskytovatel zkoušek může umožnit složení zkoušky Certifikovaný tester základní úrovně ve stejný den jako zkoušky ze specializované modulu. Informujte se prosím u regionálního boardu ISTQB® nebo u poskytovatele zkoušek, zda tuto možnost nabízí.
Pro složení zkoušky na pokročilé úrovni musí být uchazeč držitelem příslušného certifikátu základní úrovně. Vlastnictví certifikátu základní úrovně může být nutné prokázat. ISTQB® rovněž doporučuje před složením jakékoliv zkoušky pro pokročilé úrovně získat praktické zkušenosti.
 
Pro složení zkoušky expertní úrovně musí být uchazeč držitelem příslušného certifikátu pokročilé úrovně, jak je uvedeno pokynech pro danou zkoušku. Pro aktuálně vydané učební osnovy expertní úrovně ("Improving the test process" a "Test Manager") je vyžadován certifikát Advanced Level Test Manager. 
 
Požadované certifikáty pro úroveň Expert jsou uvedeny v dokumentu " Expert Level Module Overview" na webu ISTQB®. ISTQB® rovněž doporučuje alespoň 7 let praktických zkušeností.

Mohu se zúčastnit zkoušky, aniž bych splňoval předepsané podmínky?

Obecně není možné zúčastnit se zkoušky, aniž byste splnili předepsané předpoklady. Zúčastnit se zkoušky bez splnění předepsaných předpokladů lze pouze ve velmi specifických případech a s písemným souhlasem regionálního boardu ISTQB® nebo poskytovatele zkoušky. V každém případě bude certifikát vydán pouze po složení zkoušky, která je uvedena jako předpoklad.

Jaká je struktura zkušebních otázek?

Zkoušky základní úrovně a pokročilé úrovně jsou založeny na otázkách s výběrem odpovědi.
 
Každá otázka s výběrem odpovědi se skládá ze zadání a seznamu navrhovaných řešení (možností) a může mít jednu nebo více odpovědí (Pick-N).
 
Otázka s jednou odpovědí má 4 návrhy řešení, z nichž pouze 1 je správné.
U otázky typu Pick-N je kandidátovi předložen seznam možností a pokyny, kolik správných položek má ze seznamu vybrat. Například:
 • Pokud je předloženo 5 možností, je možné vybrat nejvýše 2 správné možnosti.
 • Pokud je předloženo 7 možností, je možné vybrat nejvýše 3 správné možnosti.
Zkoušky na vyšší úrovni mohou vyžadovat, aby kandidát zvážil určitý scénář, a několik otázek ve zkoušce může být založeno na tomto scénáři.

Co je stream CORE?

Stream Core certifikačního schématu ISTQB obsahuje moduly, které pokrývají témata v širokém, horizontálním měřítku, jsou platná pro jakoukoli technologii / metodiku vývoje / aplikační oblast a umožňují obecné porozumění.

Co je stream AGILE?

Stream Agile se skládá z modulů určených pro odborníky zapojené do agilních projektů, jejichž předpokladem je certifikát Foundation.  Stream AGILE obsahuje následující moduly:

 • Foundation Level Agile Tester
 • Advanced Level Agile Technical Tester
 • Advanced Level Agile Test Leadership at Scale
 

Co je stream SPECIALIST?

Stream Specialist obsahuje moduly, které se zaměřují na konkrétní téma / oblast vertikálním způsobem, s využitím přístupu "drill down" / "deep-dive".

Jaký je obsah zkoušek?

Každá zkouška obsahuje otázky, jejichž cílem je ověřit získané odborné znalosti kandidáta v tématech, která jsou obsažena v cílech výuky pro příslušný základní, pokročilý nebo expertní modul.

 

Zkouška Certifikovaný tester základní úrovně vyžaduje pouze znalost na úrovni definované učebními osnovami Certifikovaný tester základní úrovně. U všech ostatních zkoušek se předpokládá znalost učebních osnov Certifikovaný tester základní úrovně a mohou být kladeny i otázky, které pokrývají témata z těchto učebních osnov.

Co je to zkouška a zkušební otázka?

Zkouška je hodnocení, jehož cílem je změřit znalosti, dovednosti a kompetence kandidáta (účastníka testu) týkající se příslušných učebních osnov ISTQB.

Zkušební otázka je individuální součást zkoušky, která slouží k posouzení pochopení učební látky uchazečem a dosažení studijních cílů.

Odpovědi na zkušební otázku mohou vyžadovat pochopení více kapitol učebních osnov.

Co jsou studijní cíle?

Studijní cíle jsou výroky, které popisují, co by měl student znát nebo umět po zvládnutí obsahu učiva. Studijní cíle jsou definovány pro každou kapitolu učebních osnov.

Zkušební otázky slouží k posouzení toho, jak uchazeč naplnil studijní cíle.

Studijní cíle podporují definované business cíle (business outcome).

Je tato certifikace uznávána po celém světě?

ISTQB® certifikát je uznáván v mnoha zemích na různých kontinentech. Málokterý jiný certifikát je uznáván v tolika zemích. Viz https://www.istqb.org/certifications/member-board-map.

Co je program ISTQB® Certified Tester?

Program ISTQB® Certified Tester poskytuje mezinárodní certifikace pro testery softwaru.
Program obsahuje 3 úrovně certifikace:
 • Základní úroveň
 • Pokročilá úroveň
 • Expertní úroveň
Mezinárodní pracovní skupiny vytvářejí a udržují pro všechny úrovně mezinárodně jednotné osnovy a zkoušky. Jedním ze základních principů programu je přísné oddělení administrace zkoušek od vlastního školení těch, kteří se chtějí na zkoušku připravit v kurzech vyhovujících požadavkům ISTQB®.
 
To neplatí pro jiné organizace zabývající se testováním software a/nebo oblastí zajišťování kvality.

Časté dotazy k registraci úspěšných kandidátů

Co znamená SCR?

SCR je zkratka pro Registr úspěšných kandidátů (Successful Candidate Registry).

Co je to SCR?

SCR je celosvětový registr odborníků, kteří získali certifikaci ISTQB® a kteří dali souhlas se zveřejněním svého jména.

Je systém SCR globální?

Ano, cílem je mít jedno místo, kde budou uvedeni všichni vlastníci ISTQB® certifikátů.

Proč ISTQB® vytvořila SCR?

Z několika důvodů, mezi něž patří:

 • Poskytovat lepší služby našim certifikovaným odborníkům.
 • Sladit se s postupy tvůrců jiných předních světových certifikačních schémat.
 • Umožnit zaměstnavatelům kontrolovat certifikáty uchazečů.
 • Umožnit členským regionálním boardům a poskytovatelům zkoušek kontrolovat platnost certifikátů, které jsou podmínkou pro složení jiných zkoušek.
 • Umožnit skupině Marketing WG kontrolovat platnost certifikátů pro v rámci partnerského programu.
 • Snížení rizika falešných certifikátů.
 

Jaké bude využití SCR?

SCR je poskytován organizací ISTQB® za účelem umožnění kontroly certifikátů. Žádné jiné použití není povoleno/zamýšleno. Zejména není povoleno/zamýšleno jakékoli marketingové využití ze strany ISTQB® (např.: shromažďování údajů za účelem přímého kontaktování osob nebo zasílání marketingových informací).

Které údaje jsou uvedeny v SCR?

Pro každý certifikát jsou uvedena následující údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Číslo certifikátu (v anonymizovaném formátu, což znamená, že některé číslice jsou nahrazeny ***).
 • Certifikační orgán
 • Úroveň certifikace
 • Země vydání
 • Datum certifikace
 • Vypršení platnosti certifikace (pokud je to relevantní, obvykle pro expertní úroveň)

Kde je SCR?

Všechny nahrané certifikáty lze prohledávat na adrese http://scr.istqb.org.

A co historické certifikáty získané před rokem 2017?

Osoby, které získaly certifikaci ISTQB® před lednem 2017, mohou být na základě žádosti regionálního boardu zařazeny do seznamu.

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies