CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Časté dotazy k certifikačním zkouškám

Jak mohu získat certifikát ISTQB® pro testery softwaru?

Nutnou a postačující podmínkou je úspěšné absolvování zkoušky organizované CaSTB nebo jiným uznaným poskytovatelem zkoušek ISTQB.

Stačí si vybrat modul z certifikačního schématu, připravit se pomocí dostupných materiálů a složit zkoušku. Mějte na paměti, že bez úspěšného absolvování modulu Certified Tester Foundation Level (CTFL) není možné absolvovat jakoukoliv jinou zkoušku.

Kolik stojí certifikační zkouška?

 • Zkoušky Foundation Level (CTFL, CTFL-AT) stojí 150 EUR / 3600Kč

 • Zkoušky Core Advanced Level (CTAL TA, CTAL TTA, CTAL TM) stojí 200 EUR / 4800 Kč

 • Zkoušky Agile Advanced Level (CTAL ATT) stojí 150 EUR / 3600 Kč

 • Zkoušky Specialist stojí od 150 EUR / 3800 Kč až do 200 EUR / 5100 Kč podle zvoleného modulu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Další podrobnosti najdete na stránce Zkoušky.

 

Musím před zkouškou absolvovat školení?

Ne, akreditovaná školení nejsou pro složení zkoušky povinná. Můžeme je ale rozhodně doporučit těm, kteří nemají v dané oblasti dostatečné zkušenosti a znalosti.

 

Na zkoušku se chci připravit samostudiem. Jaké materiály mám použít?

Příprava pomocí samostudia je rozhodně možná. Doporučujeme využít primárně originální (anglické) učební osnovy ISTQB® a slovník, v případě zkoušky v češtině nebo slovenštině naše oficiální české a slovenské verze. Další doporučené materiály pro přípravu (knihy atd.) lze nalézt v kapitole "Reference" každých učebních osnov nebo v sekci Reference na webových stránkách ISTQB®.

Existují nějaké předpoklady pro složení zkoušky ISTQB®?

Zkouška CTFL je vstupním bodem do certifikačního schématu ISTQB® a nemá žádné předpoklady. Doporučuje se příprava dle témat učebních osnov (získaná například účastí na kurzu u akreditovaného poskytovatele školení a/nebo samostudiem) spolu s praxí o délce minimálně 6 měsíců.

Předpokladem pro jakoukoliv jinou zkoušku je vlastnictví certifikátu CTFL. Ostatní moduly mohou mít i jiné požadavky, více podrobností naleznete na https://www.istqb.org/.

Aby mohl kandidát absolvovat zkoušku na expertní úrovni (CTEL), musí být držitelem příslušného certifikátu pokročilé úrovně (CTAL), a musí mít nejméně 5 let praktických zkušeností s testováním a nejméně 2 roky odborné praxe v oblasti dané konkrétním modulem expertní úrovně.

 

Mohu se zúčastnit zkoušky, aniž bych splňoval předepsané podmínky?

Každá zkouška má nutné předpoklady (ty musíte splnit a bez jejich splnění není možné zkoušku absolvovat) a doporučené předpoklady (jejich splněním zvýšíte své šance na složení zkoušky). Výjimku u splnění nutných předpokladů lze učinit ve velmi specifických případech a s písemným souhlasem regionálního boardu ISTQB®.

 

Mohu absolvovat více zkoušek v jeden den?

Ano, je to možné. Informujte nás však předem.

V případech, kdy je jedna zkouška prerekvizitou druhé zkoušky, budete muset  počkat na vyhodnocení první zkoušky. Druhá zkouška bude povolena pouze v případě úspěšného výsledku zkoušky první.

 
 

Jaká je struktura zkušebních otázek?

Všechny zkoušky (kromě některých zkoušek expertní úrovně) jsou založeny na otázkách s výběrem z více možností (multiple-choice).

Každá otázka s výběrem z více možností se skládá z definice problému a seznamu navrhovaných řešení (možností). Odpověď pak může být (ve formátu počet správných odpovědí / počet dostupných možnosti) 1 / 4, 2 / 5 nebo 3 / 7.

Zkoušky na expertní úrovni obsahují jak otázky s výběrem odpovědí, tak otázky na esej. Esejová otázka vyžaduje, aby kandidát zvážil scénář nebo prohlášení o problému a odpověděl podrobnou písemnou odpovědí.

Pro lepší představu o tom, jak mohou vypadat otázky při zkoušce doporučujeme nastudovat vzorové zkoušky (sample exams) dostupné pro každý modul.

 

Jaký je účel vzorových zkoušek?

Účelem vzorových zkoušek je získat lepší představu o tom, jak jsou zkoušky strukturovány. Otázky ze vzorových zkoušek se nemohou objevit v žádné oficiální zkoušce a jejich obtížnost je obvykle mnohem nižší (přestože jsou jsou vytvořeny podle stejných pravidel).

 

Co jsou větve (streamy) Core, Agile, Specialist?

Core stream pokrývá témata horizontálním způsobem, tzn., že znalosti z těchto učebních osnov lze uplatnit napříč všemi oblastmi, aplikacemi, doménami nebo metodikami.

Agile stream je věnován testerům zapojeným do agilních projektů a organizací, které používají agilní přístupy ve vývoji softwaru.

Specialist stream se zaměřuje na konkrétní téma nebo doménu.

 

Co je obsahem zkoušek?

Každá zkouška obsahuje otázky zaměřené na ověření nabytých odborných znalostí uchazeče v tématech obsažených v přezkoumatelných studijních cílech (LO, viz níže) pro příslušný modul ISTQB.

Zkouška CTFL vyžaduje pouze znalost učebních osnov CTFL. Všechny ostatní zkoušky obsahují otázky jak z daných učebních osnov, tak také z osnov CTFL.

Pro každý modul je k dispozici dokument Struktura a pravidla zkoušky, který definuje, jaké LO (studijní cíle, viz níže) se mohou objevit na zkoušce.

Co jsou studijní cíle alias LO?

Studijní cíle (learning objectives, LO) jsou výroky, které popisují, co se od studenta očekává, že bude vědět nebo co bude schopen dělat po zvládnutí obsahu sylabu. Každá kapitola sylabu začíná jejich seznamem včetně tzv. K-úrovně (kognitivní úrovně znalostí) a rozsahu znalostí.

Co je to K-úroveň?

K-úrovně definují složitost otázky od úrovně 1 do úrovně 6.

K1 = Zapamatovat: kandidát je schopen zapamatovat si, určit nebo vybavit si daný termín nebo koncept.

K2 = Pochopit: Kandidát dokáže označit příčiny nebo vysvětlení k výrokům vztahující se k tématu, dokáže shrnout, porovnat, kategorizovat a uvést příklady pro daný koncept testování.

K3 = Použít: kandidát je schopen aplikovat daný postup, pokud je konfrontován s obdobným úkolem, nebo zvolit správný postup a aplikovat jej na daný kontext.

K4 = Analyzovat: Kandidát dokáže rozdělit informace související s postupem nebo technikou do jejích částí pro lepší porozumění a dokáže rozlišovat mezi fakty a závěry. Typickou aplikací je analýza dokumentu, softwaru nebo projektové situace a navržení vhodných akcí k vyřešení problému nebo splnění úkolu.

K5 = Hodnotit: Kandidát může činit úsudek na základě kritérií a standardů. Zjišťuje nesrovnalosti nebo omyly v procesu nebo produktu, zjišťuje, zda má proces nebo produkt vnitřní konzistenci, a zjišťuje efektivitu postupu při jeho implementaci (např. určuje, zda závěry vědce vyplývají z pozorovaných dat).

K6 = Vytvořit: Kandidát spojuje prvky dohromady tak, aby vytvořili koherentní nebo funkční celek. Typickou aplikací je reorganizace prvků do nového vzoru nebo struktury, navržení postupu pro splnění nějakého úkolu nebo vynalezení produktu.

 

Kdo má nárok na extra čas na zkoušku?

Každý, kdo dělá zkoušku v jiném jazyce, než je jeho rodný jazyk. Takže i Slováci, kteří si zvolili českou zkoušku, mají nárok na 25 % času navíc. Kromě toho lidé s jakýmkoli potvrzeným handicapem mají také nárok na 25 % času navíc. Tyto podmínky se sčítají, takže můžete získat až 50 % času navíc.

Vydáváte vouchery?

Ano, vydáváme vouchery na jakýkoliv modul s platností 1 rok. Můžete si je vyžádat e-mailem na adrese certification@castb.org. Cena voucheru je stanovena v aktuálním ceníku.

Lze znovu vystavit certifikát ISTQB?

Ano, ale můžeme znovu vydat pouze certifikáty, které jsme vydali. Důvodem pro opětovné vydání certifikátu jsou chyby v certifikátu. SCR bude odpovídajícím způsobem aktualizován.
 
Opětovné vydání není možné, pokud certifikát vydala jiná organizace než CaSTB. Rovněž změny jmen např. z důvodu sňatku nejsou platným důvodem pro opětovné vydání certifikátu.
 
V případě, že jste certifikát ztratili, můžeme vám zaslat jeho kopii.

Časté dotazy k registraci úspěšných kandidátů

Jsou certifikáty ISTQB uznávány po celém světě?

Certifikáty ISTQB jsou uznávány ve většině zemí po celém světě. Další podrobnosti najdete na https://www.istqb.org/certifications/member-board-list.

Můžete vystavit certifikát ISTQB v českém nebo slovenském jazyce?

Standardně vystavujeme certifikát v angličtině s cílem zvýšení jeho viditelnosti na mezinárodním trhu, nicméně na požádání vystavíme certifikát v českém, slovenském nebo německém jazyce. 

 

Co je certifikát CTAL Full Core?

Certifikát Certified Tester Advanced Level Full Core je jen dodatečným potvrzením vašeho úspěchu při získávání všech certifikací z Advanced Level Core streamu, konkrétně modulů CTAL TA, CTAL TTA a CTAL TM.

Pro získání tohoto bezplatného certifikátu nás kontaktujte na certifictions@castb.org. Certifikát může být  také zařazen do SCR (viz níže).

 

Co je SCR?

SCR je globální registr těch, kteří získali certifikaci ISTQB®, a kteří dali souhlas se zveřejněním svého jména na http://scr.istqb.org.

Proč ISTQB® vytvořila SCR?

Cílem SCR je mít jednotnou databází, ve které lze najít všechny, kteří úspěšně složili kteroukoliv zkoušku ze schématu ISTQB®. Mezi další důvody patří:

 • Umožnit zaměstnavatelům kontrolovat certifikáty uchazečů.

 • Umožnit členským regionálním boardům a poskytovatelům zkoušek kontrolovat platnost certifikátů, které jsou podmínkou pro složení jiných zkoušek.

 • Umožnit skupině Marketing WG kontrolovat platnost certifikátů v rámci Partnerského programu.

 • Snížení rizika falešných certifikátů.

 

Jaké bude využití SCR?

SCR je databáze vydaných certifikátů zřízená organizací ISTQB® za účelem umožnění jejich kontroly. Žádné jiné použití není povoleno ani zamýšleno, zejména není povoleno jakékoli marketingové využití ze strany ISTQB® (např.: shromažďování údajů za účelem přímého kontaktování osob nebo zasílání marketingových informací).

Které údaje jsou uvedeny v SCR?

Pro každý certifikát jsou uvedeny následující údaje:

 • křestní jméno,

 • příjmení,

 • číslo certifikátu (v anonymizovaném formátu, což znamená, že některé číslice jsou nahrazeny ***),

 • certifikační orgán,

 • úroveň certifikace,

 • země vydání,

 • datum certifikace,

 • vypršení platnosti certifikace (pokud je to relevantní, obvykle pro expertní úroveň).

Proč nemohu najít svůj certifikát v SCR?

Jednotlivci, kteří získali certifikát ISTQB® před rokem 2017, nebo ti, kteří nechtěli být do SCR zařazeni, svůj certifikát v SCR nenajdou.

Pokud chcete, aby byl váš certifikát zařazen do databáze SCR, zašlete žádost na adresu certifictions@castb.org s kopií vašeho certifikátu.

 

Výsledky zkoušky

Mohu vidět své podrobné výsledky zkoušek?

Pravidla ISTQB definují, jakou úroveň detailu lze s kandidátem sdílet ohledně výsledků zkoušek. Stejně jako mnoho jiných mezinárodních certifikačních autorit, ISTQB neumožňuje sdílení výsledků na úrovni konkrétních otázek.

CaSTB sdílí procento získaných bodů za každou kapitolu sylabů (což je maximum toho, co je v rámci těchto pravidel povoleno).

 
 

Jste si jistí, že jsou otázky v pořádku?

Garantujeme, že všechny otázky v našich zkouškách splňují požadavky ISTQB, které jsou definovány v několika dokumentech. Tyto dokumenty jsou však interní a podléhají NDA, takže jejich obsah nemůžeme sdílet. To platí pro všechny členské boardy ISTQB a poskytovatele zkoušek, kteří tyto požadavky musí splňovat.

Otázky poskytnuté CaSTB jsou posuzovány několika odborníky z mezinárodních skupin, aby se předešlo jakýmkoliv chybám nebo zaujatostí v otázce.

 

Co když najdu chybu v otázce?

Nikdo samozřejmě není dokonalý a může se stát, že v otázce najdete nějaký překlep nebo jinou chybu. Pokud takováto nesrovnalost byť jen nepatrně ovlivňuje obsah otázky, kandidáti budou mít tuto otázku vyhodnocenou jako správně zodpovězenou a získají za ni plný počet bodů.

Na chyby v otázkách lze upozornit v průběhu zkoušky nebo po zkoušce proktora. Posouzení těchto stížností řeší po zkoušce vedoucí pracovní skupiny pro zkoušky.

 

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies